strona glówna
O Archiwum
Pracownicy
Zespoły akt
Publikacje
Zasady udostępniania
Wydarzenia
Galeria zdjęć

Aktualne informacje

VIII Ogólnopolska Konferencja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP pt. "Kategoria archiwalna akt" (?ód? 10-11 VI 2003 r.).

Program Konferencji Sekcji Archiwów Instytucji Kulturalnych i Naukowych
pt. „Kategoria archiwalna akt”. ?ód? 10-11 czerwca 2003 r.

Dzie? 10 czerwca 2003 r. (wtorek)
Ma?a Aula (nr 134 A) Wydzia?u Fizyki i Chemii U?, ul Pomorska 149/153

10:30 – 11:30 Otwarcie konferencji przez Rektora Uniwersytetu ?ódzkiego prof. dr
hab. Wies?awa Pusia. Wernisa? wystawy malarskiej Ewy Urba?skiej i
Lucyny Stolarskiej (Archiwum Uniwersytetu Medycznego w ?odzi) „W
blasku palety”.

11:30 – 11:45 dr Dariusz Klemantowicz - Archiwa instytucji kulturalnych i
naukowych na terenie ?odzi na pocz?tku XXI wieku (Archiwum Uniwersytetu
?ódzkiego).
11:45 – 12:30 mgr Andrzej Jab?o?ski, Program komputerowy „Archiwum 2000”
(Archiwum Pa?stwowe w Szczecinie).
12:30 – 13:00 dyskusja
13:00 – 13:45 mgr Henryk Krystek, Podpis elektroniczny (Archiwum Pa?stwowe w
Poznaniu).
13:45 – 15:15 obiad

15:15 – 15:35 mgr Andrzej Szczepaniak, Jednolity rzeczowy wykaz akt w Muzeum
Narodowym w Warszawie (Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie).
15:35 – 15:50 mgr Anna Ko?odziejczyk, Jednolity rzeczowy wykaz akt w Centralnym
Muzeum W?ókiennictwa w ?odzi (Centralne Muzeum W?ókiennictwa w
?odzi).
15:50 – 16:20 dyskusja
16:20 – 16:40 przerwa

16:40 – 16:55 dr Henryka Duczkowska-Moraczewska, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
Szkó? Wy?szych (Archiwum Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu).
16:55 – 17:15 mgr Marek Pawelec, Funkcjonowanie jednolitego wykazu akt w KUL
(Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).
17:15 – 17:30 dr Dariusz Klemantowicz, Kwalifikowanie dokumentacji aktowej do
odpowiedniej kategorii archiwalnej akt w praktyce Archiwum Uniwersytetu
?ódzkiego (Archiwum Uniwersytetu ?ódzkiego).
17:30 – 18:00 dyskusja

Dzie? 11 czerwca 2003 r. (?roda)
Ma?a Aula (nr 134 A) Wydzia?u Fizyki i Chemii U?, ul Pomorska 149/153

9:30 – 11:00 dr Hanna Krajewska (Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie),
Problemy sekcji archiwów instytucji kulturalnych i
naukowych, m.in. Mi?dzynarodowa konferencja archiwów naukowych w
Warszawie i Krakowie (wrzesie? 2003 r.).
Edward Kocent Zieli??ki, ?ród?a Archiwalne dotycz?ce dziejów
lotnictwa w Polsce. Problemy ich gromadzenia, zachowania i udost?pniania
(Polskie Towarzystwo Historii Techniki, Komisja Historyczna Polskiej Federacji
Lotniczej)
11:15 – 12:15 zwiedzanie Muzeum Geologicznego U?, ul. Kopci?skiego 31
12:30 – 15:00 ?ladami ziemi nieznanej – Królestwo Karola Scheiblera: rezydencja i osiedle
„Ksi??y M?yn”, ul. Prz?dzalniana 72 (zwiedzanie). Zako?czenie konferencji.

Autor: Dariusz Klemantowicz Data dodania: 2004-06-03

wstecz