strona glówna
O Archiwum
Pracownicy
Zespoły akt
Publikacje
Zasady udostępniania
Wydarzenia
Galeria zdjęć

pasek Zasady udostępniania materiałów archiwalnych

 1. Materiały archiwalne udostępnia się jednostkom organizacyjnym i obywatelom dla potrzeb nauki, kultury, techniki i gospodarki.
 2. Materiały archiwalne są udostępniane po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
 3. W szczególnych przypadkach materiały mogą być wcześniej udostępniane (przed upływem 30 lat od ich wytworzenia), z zachowaniem ochrony interesów państwa i obywateli, za zezwoleniem kierownika Archiwum UŁ.
 4. Osoba pragnąca skorzystać z materiałów archiwalnych składa wniosek, w którym podaje:
  tytuł materiału archiwalnego lub temat, którego on dotyczy;
  cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego;
 5. nazwę jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego.
 6. Osoba pragnąca skorzystać z nieopublikowanych prac: doktorskich, magisterskich, dyplomowych, licencjackich i innych, zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich i składa wniosek, w którym podaje:
  swoje imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nazwę uczelni, miejsce pracy;
  imię i nazwisko autora, tytuł pracy;
  cel i przewidywany sposób wykorzystania opracowania;
  na wniosku musi być zgoda autora lub kierownika jednostki, w której praca powstała.
 7. Materiały archiwalne udostępnia się w pracowni naukowej Archiwum UŁ.
 8. Prawo wypożyczenia akt w celach służbowych przysługuje jednostkom organizacyjnym UŁ.
 9. Zezwolenia na udostępnianie materiałów archiwalnych udziela z upoważnienia Rektora - kierownik Archiwum UŁ.